Menu

UBYTOVACÍ PORIADOK

Vážení hostia,

srdečne Vás vítame v našom penzióne Tatranský dom a zároveň si dovoľujeme Vás informovať o našom vnútornom ubytovacom poriadku:

 

Podmienky  spôsob ubytovania a ďalsie všeobecné ustanovenia

 1. Penzión Tatranský dom ubytuje len klienta, ktorý je vopred ohlásený. Za týmto účelom predloží hosť zodpovednej osobe za ubytovanie pri príchode platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas a pod.).
 2. Penzión je povinný ubytovať hosťa od 15-20:00 hod. V inom čase len po dohode s penziónom.
 3. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s penziónom. Izbu opustí klient do 10:00. Ak tak v stanovenom čase neurobí, môže si penzión zaúčtovať ďalšiu noc.
 4. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión ponúknuť aj inú voľnú izbu ako tú, v ktorej bol ubytovaný (ak je nejaká voľná izba k dispozícii).
 5. V celom objekte platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené len na miestach na to určených (vchod pred budovou, záhradný altánok, balkón).
 6. V celom objekte je povinné prezúvanie sa (pri vstupe do objektu napravo je miestnosť, kde si hostia odkladajú svoju obuv).
 7. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie ako lyžiarky, lyže, korčule a pod., na ich úschovu slúži lyžiareň nachádzajúca sa za prezuvárňou.
 8. Návštevy v objekte nie sú povolené, ak tak iba so súhlasom zodpovednej osoby penziónu a to v čase od 8:00-22:00 hod.
 9. V celom objekte je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom (zapaľovanie sviečok a podobne).
 10. V izbe ani v spoločenských priestoroch nesmie klient bez súhlasu zodpovednej osoby ubytovacieho zariadenia presúvať nábytok alebo robiť akékoľvek zásahy do elektrickej siete príp. iné zásahy v rámci objektu.
 11. V penzióne nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma a pod.).
 12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúci penziónu.
 13. Klient sa nesmie na izbách ani na chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22:00 do 6:00 hod je povinný dodržiavať nočný kľud.
 14. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 12 rokov veku bez dozoru dospelých v celom areáli objektu.
 15. Ubytovaný hosť je povinný chrániť zariadenie izieb pred poškodením, pri odchode z izby je povinný zanechať poriadok, vypnúť svetlá, uzatvoriť okná, skontrolovať uzatvorenie vodovodnej batérie, uzamknúť izbu a po ukončení pobytu kľúč odovzdať na recepcii.
 16. V prípade straty kľúča je klient povinný túto stratu bezodkladne nahlásiť a zaplatiť pokutu vo výške 100 Eur.
 17. Spoločná kuchyňa na poschodí je určená na prípravu raňajok a počas dňa na prípravu nápojov (káva, čaj). Po použití kuchynky dbajte na čistotu a poriadok, všetok čistý riad vráťte na svoje miesto.
 18. V prípade využitia doplnkových služieb (raňajky, wellness) je potrebné to nahlásiť minimálne deň vopred do 20:00 hod osobne alebo na tel. č. 0917/403582 alebo 0917/867121.

      Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady, ako aj za ostatné veci, ktoré si klient prinesie do penziónu.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

     Záverečné ustanovenia

 1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.
 2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

 

Ubytovací poriadok je platný od 16.6.2022, vypracoval vedúci zariadenia Mgr. Peter Husák